Từ Đen Đến Trắng - Phim Hình sự Việt Nam [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=zE8-qKbrmGg|2;http://www.youtube.com/watch?v=pFxcCWroteY|3;http://www.youtube.com/watch?v=c5ebQlKsA2Y|4;http://www.youtube.com/watch?v=OBHXvDg69vk|5;http://www.youtube.com/watch?v=nCCzrrCCHsc|6;http://www.youtube.com/watch?v=ZZwFZ-LBpEA|7;http://www.youtube.com/watch?v=q3M4vLK09uw|8;http://www.youtube.com/watch?v=xfZqZce5enw|9;http://www.youtube.com/watch?v=yqaVzhgP_W0|10;http://www.youtube.com/watch?v=8Ru4trSOvr0[/id]