Tháng tám giọt buồn Thơ Đan Thụy Nhạc Nguyễn Quốc Đông Ca sĩ Xuân Phú [id]http://www.youtube.com/watch?v=OBdNnUrllBY[/id]