Đột kích - Phim hình sự Việt Nam [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=KiIO0gGs_D4|2;http://www.youtube.com/watch?v=9LGQC2QicAI|3;http://www.youtube.com/watch?v=zzXOVFOA3Io|4;http://www.youtube.com/watch?v=DtWQCXi9bpk|5;http://www.youtube.com/watch?v=Tspio4hoEPY|6;http://www.youtube.com/watch?v=Tspio4hoEPY|7;http://www.youtube.com/watch?v=2jGxJP5ENBo|8;http://www.youtube.com/watch?v=WjxBSJsjP7A|9;http://www.youtube.com/watch?v=59k-hhCS9PM|10;http://www.youtube.com/watch?v=EuH2TpwRfbU|11;http://www.youtube.com/watch?v=iueWuW5rt8Y|12;http://www.youtube.com/watch?v=31z7Lbu-5P4|13;http://www.youtube.com/watch?v=-rKNA-9OgxI|14;http://www.youtube.com/watch?v=INIDw6I835s|15;http://www.youtube.com/watch?v=V6b9Up3e21w|16;http://www.youtube.com/watch?v=HX6ebSTEeA8|17;http://www.youtube.com/watch?v=Fk8Uu2FWQWo|18;http://www.youtube.com/watch?v=fRI3HSfoIh4|19;http://www.youtube.com/watch?v=Ge1prhM22iM|20;http://www.youtube.com/watch?v=KpVICcQcA0U|21;http://www.youtube.com/watch?v=o1uUlMrZdu8|22;http://www.youtube.com/watch?v=xVx5b3FW7MI|23;http://www.youtube.com/watch?v=exi146cEMwI|24;http://www.youtube.com/watch?v=WhrJSo4HXZI|25;http://www.youtube.com/watch?v=jtDYNtSEKDo[/id]