Người mẫu - Phim tâm lý xã hội Việt Nam [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=DDQNbA-Hgd8|2;http://www.youtube.com/watch?v=nFTtukoZfso|3;http://www.youtube.com/watch?v=_u1jT6QfEco|4;http://www.youtube.com/watch?v=kjFSnuv5Q6c|5;http://www.youtube.com/watch?v=CzBoww1ftUs|6;http://www.youtube.com/watch?v=AdgGu70C8zc|8;http://www.youtube.com/watch?v=ZYHT6HF1D6s|9;http://www.youtube.com/watch?v=BTcnXTJqVWg|10;http://www.youtube.com/watch?v=RegKdt0EMSo[/id]