CẢNH SÁT HÌNH SỰ: Phía sau một cái chết [id]1;http://www.youtube.com/watch?v=Xg9yy7Ximmw|2;http://www.youtube.com/watch?v=zT5yvNX0jRo|3;http://www.youtube.com/watch?v=d9eU6EBqdBA|4;http://www.youtube.com/watch?v=3uJTjjYNPiw|5;http://www.youtube.com/watch?v=W0a0NTxxR-M|6;http://www.youtube.com/watch?v=DqGf6eK5JAc|7;http://www.youtube.com/watch?v=GA5l0hwTcdE|8;http://www.youtube.com/watch?v=FzLC_RiOZbg|9;http://www.youtube.com/watch?v=Qr5EDtbEdO0|10;http://www.youtube.com/watch?v=Alm3P-VeBHs[/id]